Tài Khoản 632 Là Gì?

Đăng bởi: Trần Phương Thảo | 21:42 - 30/07/2021

Bạn đang muốn biết tài khoản 632 là gì? Kết cấu và nội dung của tài khoản ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp thật chi tiết những thắc mắc trên.

Giá vốn hàng bán quy định theo thông tư 133 đối với doanh nghiệp khi hạch toán phải qua phương pháp kiểm kê định kỳ. Sơ đồ giúp phản ánh cách hạch toán về tài khoản 632 theo thông tư 133 một cách tóm tắt. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tncnonline.com.vn nghiên cứu nội dung về tài khoản 632 là gì? Cách hạch toán giá vốn bán ra sao? Nhớ theo dõi tiếp bạn nhé!

Tài khoản 632 là gì?

Tài khoản 632 là gì?

Tài khoản 632 là gì?

Trước tiên để biết được tài khoản 632 là gì? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm giá vốn bán hàng.

Giá vốn bán hàng là gì?

Giá vốn hàng bán là một giá trị còn tồn cửa hàng bán trong khoảng thời gian cụ thể. Toàn bộ chi phí đều được liên kết với hàng hóa bằng cách dùng một trong những công thức như Nhập trước – Xuất trước. Nhằm xác định cụ thể hay là tính chi phí trung bình. Chi phí của nó bao gồm tất cả các chi phí chuyển đổi, mua và chi phí khác. 

Sẽ phát sinh trong việc di chuyển hàng tồn kho đến điều kiện, vị trí hiện tại của chúng. Tổng chi phí hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm vật liệu, lao động và chi phí phân bổ. Những chi phí của hàng hóa chưa bán sẽ được hoãn lại giống như chi phí hàng tồn kho. Cho tới thời điểm hàng tồn kho được bán hay là ghi giảm về giá trị.

Tài khoản 632 là gì?

Vậy tài khoản 632 là gì? Tài khoản 632 dùng để phản ánh giá trị vốn của hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ bất động sản đã được đầu tư. Giá thành sản xuất của sản phẩm được xây, lắp bán trong cùng 1 thời điểm. 

Ngoài ra, tài khoản 632 còn sử dụng để phản ánh chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như: chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao, chi phí nghiệp vụ để thuê BĐS đầu tư theo đúng phương thức hoạt động, chi phí bán nhượng, thanh lý BĐS đầu tư…

Phản ánh trị giá về vốn của hàng hóa

Phản ánh trị giá về vốn của hàng hóa

Kết cấu và nội dung Tài khoản 632

Trường hợp doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai thường xuyên

Bên Nợ: Đối với hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Tài khoản 632 là gì phản ánh về:

 • Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được bán trong kỳ.
 • Chi phí nguyên vật liệu, chi phí về nhân công vượt qua mức bình thường, chi phí sản xuất chung được cố định nhưng không phân bổ. Tất cả sẽ được tính vào giá vốn bán hàng trong kỳ.
 • Những khoản mất mát, hao hụt của hàng tồn kho sau khi đã trừ phần bồi thường và do trách nhiệm từ cá nhân gây ra.

Số trích được lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho. Sự chênh lệch giữa số mua dự phòng giảm giá về hàng tồn kho năm nay lớn hơn số mua dự phòng lập của năm trước chưa dùng hết. Đối với hoạt động trong kinh doanh, đầu tư bất động sản. Tài khoản 632 là gì phản ánh:

 • Số khấu hao về bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê những hoạt động trích trong kỳ.
 • Chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bất động sản đầu tư sẽ không đủ điều kiện đề tính vào giá nguyên khi đầu tư.
 • Chi phí phát sinh từ phía nghiệp vụ cho thuê hoạt động của bất động sản đầu tư trong kỳ.
 • Những giá trị còn lại mà bất động sản đầu tư thanh lý, bán trong kỳ.
 • Chi phí nghiệp vụ thanh lý, bán bất động sản đầu tư được phát sinh trong kỳ.
 • Số tổn thất vì giảm giá trị bất động sản nắm giữ đang chờ tăng giá.
 • Chi phí trích trước đối với các hàng hóa bất động sản đã được xác định là bán.

Bên Có: Kết chuyển về giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm đã bán ở trong kỳ sang tài khoản 911 nhằm xác định về kết quả kinh doanh. Kết chuyển toàn bộ mọi chi phí về BĐSĐT phát sinh ở trong kỳ để xác định được kết quả trong hoạt động kinh doanh.

Khoản hoàn nhập dự phòng được giảm giá trong hàng tồn kho cuối năm về tài chính. Sự chênh lệch của số dự phòng lập năm nay cần nhỏ hơn số lập năm trước.

Khoản hoàn nhập về chi phí trích trước đối với tổng số hàng hóa bất động sản xác định là đã được bán. Giá chênh lệch giữa chi phí trích trước cao hơn chi phí thực tế bị phát sinh. Khoản chiết khấu thương mại và giảm giá của hàng bán đã nhận được sau khi đã tiêu thụ về hàng mua.

Vượt qua mức bình thường

Vượt qua mức bình thường

Số điều chỉnh được tăng nguyên giá do BĐSĐT nắm giữ và chờ tăng giá khi họ có bằng chứng chắc chắn. Từ đó cho thấy rằng BĐSĐT có dấu hiệu được tăng giá trở lại. Những khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường được tính vào giá trị hàng mua. Nếu như lúc xuất và bán hàng hóa mà những khoản thuế đó đã được hoàn lại.

Trường hợp doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kiểm kê định kỳ.

Cần nhỏ hơn số được lập của năm trước

Cần nhỏ hơn số được lập của năm trước 

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại

 • Bên Nợ: Trị giá vốn hàng hóa xuất bán ở trong kỳ. Là số trích được lập dự phòng và giảm giá về hàng tồn kho. Sự chênh lệch số dự phòng năm nay phải lớn hơn số đã lập của năm trước và chưa sử dụng hết.
 • Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng hóa gửi bán nhưng nó chưa được xác định là đã tiêu thụ.  Hoàn nhập số dự phòng giảm giá của hàng tồn kho cuối năm về tài chính. Chênh lệch số dự phòng đã lập năm nay phải nhỏ hơn số lập năm trước. Kết chuyển giá vốn về hàng hóa đã xuất bán vào phía bên nợ của tài khoản 911.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất dịch vụ

Bên Nợ: Trị giá vốn thành phẩm và dịch vụ tồn kho ở đầu kỳ. Là số trích được lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho. Mức chênh lệch số lượng dự phòng lập năm nay cần lớn hơn số dự phòng lập ở năm trước và chưa sử dụng hết. Trị giá vốn thành phẩm sản xuất xong được nhập kho và dịch vụ hoàn thành.

Bên Có: Kết chuyển giá vốn của dịch vụ, thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào phía bên Nợ TK 155 là “Thành phẩm” còn TK 154 là “Chi phí kinh doanh, sản xuất dở dang”.

Hoàn nhập dự phòng được giảm giá về hàng tồn kho cuối năm. Mức chênh lệch số dự phòng lập năm nay cần nhỏ hơn số được lập của năm trước và chưa sử dụng hết. Kết chuyển giá vốn thành phẩm xuất bán và dịch vụ hoàn thành đã xác định là bán được trong kỳ, vào  bên nợ của TK 911 để “Xác định rõ kết quả kinh doanh”.

Cách hạch toán giá vốn hàng bán

Đối với doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai thường xuyên

Khi xuất những hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm hoàn thành đã xác định là được bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ tài khoản 632 là gì và giá vốn hàng bán
 • Có các tài khoản 154, 155, 156, 157

Phản ánh những khoản chi phí đã được hạch toán trực tiếp vào trong giá vốn hàng bán. Trường hợp mức sản phẩm sản xuất thực tế ra thấp hơn so với công suất bình thường thì bộ phận kế toán cần tính và xác định cho chi phí sản xuất chung. 

Nó được cố định phân bổ vào các chi phí chế biến dành cho một đơn vị sản phẩm theo đúng mức công suất bình thường. Phản ánh mọi khoản mất mát, hao hụt của hàng tồn kho sau khi đã trừ vào phần bồi thường do cá nhân gây ra, thì ghi:

 • Nợ Tài khoản 632 là gì và giá  vốn hàng bán
 • Có TK 152, 156, 153, 138 (1381),. . .

Phản ánh về chi phí tự xây dựng và tự chế TSCĐ đã vượt quá mức so với bình thường. Nó không được tính vào phần nguyên giá TSCĐ hoàn thành, thì ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 241- được xây dựng cơ bản dở dang.
 • Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh còn dang dở.

Hạch toán mọi khoản trích được lập hoặc hoàn nhập về dự phòng giảm giá của hàng tồn kho cuối năm.

Xem thêm:

Tài khoản 242 là gì? Thông tin mới nhất về tài khoản 242

“Tìm hiểu” Thu hộ chi hộ là gì? - Những điều cần biết 2021

Đối với doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai định kỳ

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vào cuối kỳ, phải xác định và kết chuyển giá trị vốn hàng hóa đã xuất bán. Nó được xác định là đã bán thì ghi:

 • Nợ 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 611 - đã mua hàng.

Cuối kỳ, kết chuyển về giá vốn hàng hóa xuất bán sẽ xác định là đã bán vào phía Nợ bên tài khoản 911 thì ghi:

 • Nợ TK 911 và xác định kết quả khi kinh doanh.
 • Có TK 632 - Giá vốn của hàng bán.

Nợ 632 và giá vốn hàng bán

Nợ 632 và giá vốn hàng bán

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất dịch vụ: Đầu kỳ, nếu như kết chuyển giá trị vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 là gì thì ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 155 - là thành phẩm.

Đầu kỳ, kết chuyển giá trị dịch vụ, thành phẩm đã gửi bán nhưng nó chưa xác định rõ là bán vào tài khoản 632 là gì, ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 157 - là hàng gửi đi bán.

Giá thành thành phẩm được hoàn thành nhập kho, còn giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

 • Nợ TK 632 - Giá của vốn hàng bán
 • Có TK 631 - Giá thành khi sản xuất.

Cuối kỳ, kết chuyển về giá vốn thành phẩm tồn kho vào bên nợ của tài khoản 155, ghi:

 • Nợ TK 155 - là thành phẩm
 • Có TK 632 - là giá vốn hàng bán

Vào trong tài khoản 632

Vào trong tài khoản 632 

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về tài khoản 632 là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.
Kỳ Kế Toán Là Gì?
Kỳ Kế Toán Là Gì?Bạn đang muốn biết kỳ kế toán là gì? Phân loại và nguyên tắc của kỳ kế toán ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).