Doanh nghiệp tại Huyện Thái Thụy, Thái Bình

ĐỘI THI HÀNH ÁN HUYỆN THÁI THỤY

Mã số thuế: 1000229793 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THÁI THUỴ

Mã số thuế: 1000229786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI THUẦN

Mã số thuế: 1000229810 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Thuần - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 1000228214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Nguyên - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HỌC

Mã số thuế: 1000228246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Học - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Học, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI THỊNH

Mã số thuế: 1000228239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Thịnh - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI PHÚC

Mã số thuế: 1000228221 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Phúc - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN

Mã số thuế: 1000228260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Sơn - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HOÀ

Mã số thuế: 1000228292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Hoà - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ LỘC

Mã số thuế: 1000228285 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mỹ Lộc - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI THƯỢNG

Mã số thuế: 1000228278 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Thượng - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Thượng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI ĐÔ

Mã số thuế: 1000228302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Đô - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 1000228359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Dương - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Dương, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HỒNG

Mã số thuế: 1000228341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Hồng - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Hồng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HÀ

Mã số thuế: 1000228373 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Hà - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI TÂN

Mã số thuế: 1000228366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Tân - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUỴ HÀ

Mã số thuế: 1000228408 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Hà - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI GIANG

Mã số thuế: 1000228398 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Giang - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI THÀNH

Mã số thuế: 1000228380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thái Thành - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY HẢI

Mã số thuế: 1000228422 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Hải - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUỴ TRÌNH

Mã số thuế: 1000228415 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy trình - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY THANH

Mã số thuế: 1000228479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Thanh - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG QUỲNH

Mã số thuế: 1000228454 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hồng Quỳnh - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY XUÂN

Mã số thuế: 1000228447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thuỵ xuân - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY AN

Mã số thuế: 1000228493 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy An - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy An, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY BÌNH

Mã số thuế: 1000228528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Bình - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUỴ VIỆT

Mã số thuế: 1000228503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Việt - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY PHONG

Mã số thuế: 1000228567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Phong - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY LƯƠNG

Mã số thuế: 1000228542 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Lương - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỤY DŨNG

Mã số thuế: 1000228599 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thụy Dũng - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ HỮU DANH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM BỘ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỊNH NINH

CÔNG TY TNHH MTV LOAN SÁU DÀI

CÔNG TY TNHH DV&DL VĂN HÓA SỬ VIỆT

CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO

CÔNG TY TNHH DVTM HẢI DƯỠNG

CÔNG TY TNHH SEAMORNY VIETNAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC ĐÔNG

CÔNG TY TNHH SX VÀ DV TM PHÚC KHANG 168

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG PROPERTY

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG DÊ NÚI NINH BÌNH

CÔNG TY TNHH UMA MARINE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HÒA KHÁNH ĐÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VY SƠN TRẦN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC PHÁT BUILDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH TÂM

CÔNG TY TNHH MTV LFVN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THIÊN TÂN HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT HIỆP PHÁT

CÔNG TY TNHH XSEAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG HUỲNH

CÔNG TY TNHH TINH HOA PHARMA

CÔNG TY TNHH XNK NGUYỄN GIA 8688

CÔNG TY TNHH MẠNH LƯU

CÔNG TY TNHH MTV T&T VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐỨC THIỆN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH HOA SEN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS LVP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE TAB

CÔNG TY TNHH TM DV XNK MINH MINH ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU BÌNH AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG PHÚ NAM

CÔNG TY TNHH HOME ONEE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NAM PHÚ MỸ

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CƠ KHÍ THÀNH LOAN 36

CÔNG TY TNHH HT FAMI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM-DV BẢO KHÁNH

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC TÂM AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ MINH LÂM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SENSE CÁI BÈ

CÔNG TY TNHH XD TM DV NAM THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH LÊ MINH ĐĂNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN DŨNG HOÀNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ KCN

CÔNG TY TNHH TOT BẢO LỘC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SEN VÀNG

CÔNG TY TNHH TM CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN HÒA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG HƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH PHÁT